Rahaston talous ja sijoitustoiminta

Rahasto ei enää peri jäsenpankeiltaan kannatusmaksuja. Sen sijaan rahasto purkaa vuosittain tasettaan suorittamalla jäsenpankkiensa puolesta Rahoitusvakausvirastolle talletussuojamaksuja.

Rahaston taseen koko 31.12.2022 oli 508,2 miljoonaa euroa.

Sijoitetut varat

Lain mukaan rahaston varat on sijoitettava luotettavalla, tehokkaalla ja rahaston maksuvalmiuden turvaavalla tavalla sekä riskien hajauttamisen periaatetta noudattaen. Lain mukaan rahasto ei saa sijoittaa jäsenpankkiensa liikkeeseen laskemiin arvopapereihin.

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on tukea rahaston talletussuojan rahoittamiseen liittyvää perustehtävää. Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että rahaston ottamat tai kohtaamat riskit ovat oikeassa suhteessa sen tavoitteisiin, vastuisiin ja riskinkantokykyyn. Sijoitustoiminnan keskeisimmät riskit pyritään rajaamaan sellaiselle tasolle, että riskien toteutuminen ei vaaranna rahaston kykyä huolehtia vastuistaan taikka rahaston toimintaan kohdistuvaa luottamusta.

Rahaston sijoituspolitiikkaa ohjataan riskibudjetoinnin avulla. Rahaston sijoitustoimintaa koskevilla riskirajoitteilla tavoitellaan sijoitusomaisuuden reaaliarvon säilyttämistä, rahaston maksuvalmiuden varmistamista myös toimintaympäristön stressitilanteissa sekä salkun riittävää hajautusta yksittäisten riskikeskittymien kesken.

Vastuullinen sijoittaminen


Rahasto on vastuullinen sijoittaja, joka pyrkii sijoitustoiminnassaan huomioimaan kestävyyskysymykset. Vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määritellään suuntaviivat rahaston sijoitustoimintaan liittyvin kestävyyskysymysten käsittelylle. Kestävyyskysymyksillä tarkoitetaan taloudellisesti olennaisten ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien tekijöiden (ESG) huomioon ottamista sijoitustoiminnassa. Tämä edellyttää sijoitustoiminnan pitkäaikaisen menestyksen ja turvaavuuden kannalta olennaisten kestävyyskysymysten tunnistamista. Vastuullisen sijoittamisen tavoitteena on varmistaa sijoitustoiminnan suotuisa tuottokehitys ja hallita sen riskejä tehokkaasti. Rahasto korostaa pitkän aikavälin vastuullisuuteen liittyvien riskien välttämistä sekä vastuulliseen kehitykseen liittyvien tuottomahdollisuuksien hyödyntämistä. Vastuullisen sijoittamisen kehittäminen on rahastossa asteittain syvenevä prosessi, jonka edistymistä määrittää saatavilla olevan datan ja seurantamittareiden jatkuvasti kehittyvä vertailukelpoisuus.